ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 750 ) Matrimonial ( 370 )
Total Family  ( 29009 ) Total Member ( 170161 ) Total Male ( 90693 ) Total Female ( 79444 )
KANTILAL POKAR
15 May 2016, 11:13:05 AM
 
Kantilal

Likes(0) Comment(0)
Admin
13 May 2016, 5:29:00 PM
 

Likes(0) Comment(0)
RAMESH
17 Apr 2016, 2:04:54 PM
 
My & my Wife birth date mention wrongly     Mine is 2 Nd February 1967 @ my wife ''s is 1 st April 1967 

Likes(0) Comment(1)
Admin Open your family profile then Click On "Edit" option and you can current it your self.
18 Apr 2016, 9:00:05 AM

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
HIRALBEN POKAR
Native: ANANDSAR
City:
HEMAL POKAR
Native: ANANDSAR
City:
BHAGVATIBEN POKAR
Native: ANANDSAR
City:
   New Family
BHARATKUMAR POKAR
Native: ANANDSAR
City:
MANOJ POKAR
Native: KADIYA NANA
City: KANNAD
RAMESH POKAR
Native: KADIYA NANA
City: KANNAD
New Born Babies
PARASIYA AAKRUTI YOGESH
B.Dt: (Female)08-04-2016
VAGADIYA DHAVNI RONAKBHAI
B.Dt: (Female)05-02-2016
SURANI NAITIK YOGESH BHAI
B.Dt: (Male)02-02-2016
Website Designed and Developed By : Pioneer

આપણા સમાજ ની મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો