ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 759 ) Matrimonial ( 365 )
Total Family  ( 29132 ) Total Member ( 171041 ) Total Male ( 91163 ) Total Female ( 79855 )
AMBALAL
24 Jul 2016, 10:39:33 AM
 
plz post the new address of YSK office Ahmedabad.there is problem for posting recipts of divangat sahaya to the office

Likes(0) Comment(4)
KHIMJI My grand father expired..And my new baby boy born on dt 23-11-2010.
25 Jul 2016, 9:44:59 PM
KHIMJI Plz update my account..thank u
25 Jul 2016, 9:45:28 PM
Admin Pls login with your user ID (your Family ID No.) and your Password.
you can change or Edit anything in your Family Profile.
25 Jul 2016, 10:50:40 PM
Admin
21 Jun 2016, 9:01:28 AM
 

Likes(2) Comment(0)
2 people like this
Admin
21 Jun 2016, 9:01:08 AM
 

Likes(1) Comment(0)
ADMIN like this

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
LATA CHHABHAIYA
Native: BHADLI
City: ASANSOL
TULSI CHHABHAIYA
Native: BHADLI
City: ASANSOL
DHARA POKAR
Native: VIRANI - MOTI
City: RAMPURA KAMPA
   New Family
JAYANTIBHAI LIMBANI
Native: SIYOT
City: RATNAGIRI
LAKHAMSHI LIMBANI
Native: SIYOT
City: KOLHAPUR
MANTHAN MAVANI
Native: SANADSAR
City:
New Born Babies
VASANI MAHI SANJAY PARSOTAM VASANI
B.Dt: (Female)8-July-2016
RUDANI AYUSHI VIJAY
B.Dt: (Female)28-Jun-2016
LIMBANI KHANAK YOGESHBHAI
B.Dt: (Female)24-Jun-2016
Website Designed and Developed By : Pioneer