વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 31 ) Total Local Samaj ( 742 ) Matrimonial ( 445 )
Total Family  ( 30233 ) Total Member ( 176188 ) Total Male ( 94077 ) Total Female ( 82091 )
KHUSHBU
18 Nov 2016, 10:21:57 PM
 
Respected yuvasangh.org team,

We are facing an issue since long time.

Please check this error while opening member or family detail page
Error: Try to visit this page: http://www.yuvasangh.org there is error near Incorrect syntax near ?.
Incorrect syntax near when 2 then .
Incorrect syntax near Blood.

Please ask the development team to resolve this soon.

Also, somehow I am unable to attach/upload image with this issue, so kindly visit this link to see the error image:
http://pasteboard.co/sM5g4fbAx.png

Hope this issue will resolve within a short period of time.

Thank you.

Likes(1) Comment(1)
GAURAV Please mension famali Id......
29 Nov 2016, 7:50:26 PM
KAUTIK like this
NILESH
17 Nov 2016, 9:00:18 PM
 
Rupiya vadhi gaya hata tayare loko risto bhuli gaya hata.....
Have rupiya sachvana che tayare loko ristedar sodhe che.....
Way re peso kevo khel karave. ....

Likes(0) Comment(0)
AMBALAL BHAI
13 Nov 2016, 5:52:58 AM
 
જય લક્ષ્મીનારાયણ

Likes(0) Comment(1)
ANIL Jay Laxmi Narayan
14 Nov 2016, 2:28:39 PM

Yuvasangh Matrimonial See All