ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 760 ) Matrimonial ( 374 )
Total Family  ( 29325 ) Total Member ( 172100 ) Total Male ( 91764 ) Total Female ( 80313 )
DILIPBHAI
23 Aug 2016, 2:28:12 PM
 
👌👌👍👍

Likes(0) Comment(0)
RAVJI K PATEL
19 Aug 2016, 2:08:48 PM
 
good its has become more faster than earlier times

Likes(0) Comment(0)
VIMAL
17 Aug 2016, 12:37:12 PM
Aiyar - kutch
Dikri Bhaav vandana
 

Likes(2) Comment(0)
2 people like this

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
ANKITA PARAVADIYA
Native: GADHSHISHA (NAVAVAS)
City: NASHIK
DEEPAK RAMANI
Native: PALIVAD
City: MAHAD
HITESH SANKHALA
Native: RATADIA
City: SURI
   New Family
HANSA BEN POKAR
Native: DEVISAR
City: JABALPUR
GEETA BEN BHIMANI
Native: DEVPAR (YAKS)
City: JABALPUR
DILIP KUMAR VASANI
Native: NAVAVAS
City: TIRUPUR
New Born Babies
CHHABHAIYA AARAV YOGESH
B.Dt: (Male)27-July-2016
LIMBANI NEEL RAKESHKUMAR
B.Dt: (Male)15-July-2016
BHAVANI RUDRA KUMAR MEHUL BHAI
B.Dt: (Male)13-July-2016
Website Designed and Developed By : Pioneer