ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
 

Visitors count

Total Region ( 21 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 591 ) Matrimonial ( 153 )
Total Family  ( 26388 ) Total Member ( 154620 ) Total Male ( 82570 ) Total Female ( 72050 )
NARESH
28 Aug 2014, 12:32:59 PM
 
10 OCT 1992

Likes(0) Comment(1)
NILESH What is this date?
29 Aug 2014, 9:25:00 AM
NILESH
16 Aug 2014, 8:47:42 AM
AGM at MadhavKampa, Nilesh Bhavani awarded by Jitubhai, chief secretary Sabar Region.  

Likes(2) Comment(0)
2 people like this
NILESH
16 Aug 2014, 8:43:23 AM
 

Likes(1) Comment(0)
CHANDARKANT BHAI like this

Yuvasangh Matrimonial

or
   New Members
SURESH GORANI
Native: DEVPAR (YAKS)
City:
KANTILAL BHAGAT
Native: VITHON
City: BAIDYABATI
ISHWAR POKAR
Native: VIRANI MOTI (NAKHATRANA)
City:
   New Family
JAYANTI GORANI
Native: DEVPAR (YAKS)
City: MEMARI
KANTILAL BHAGAT
Native: VITHON
City: BAIDYABATI
DINESHBHAI VAGADIYA
Native: MEGHPAR
City: BHARUCH
New Born Babies
RUDANI BABY ROHIT
B.Dt: (Female)25-08-2014
PARASIYA VYOM GAJENDAR
B.Dt: (Male)19-08-2014
NAKRANI MUKUND UMESH
B.Dt: (Male)02-07-2014
Website Designed and Developed By : Pioneer